Skip to content

Innovatiivisten julkisten hankintojen yhteiskunnallisten ja yritysvaikutusten skaalautuminen

Maria Merisalo, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin ja saavuttaa haluttuja yhteiskunnallisia ja yritysvaikutuksia. Keskeistä vaikutusten saavuttamisessa on, miten innovatiivisten hankintojen kautta kehitetyt ratkaisut ja niiden toivotut vaikutukset saadaan tehokkaasti leviämään.

Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtäävien uusien ratkaisujen skaalautuminen julkisella sektorilla tapahtuu harvoin täysin spontaanisti. Skaalautumisella tarkoitamme ratkaisun leviämistä, käyttöönoton laajenemista ja soveltamista uusiin käyttökohteisiin. Julkisten hankintojen kautta syntyneiden ratkaisujen leviämistä julkisella sektorilla säätelee vaatimus hankintojen kilpailuttamisesta hankintalainsäädännön mukaisesti. Tämä hidastaa ja monimutkaistaa leviämisprosessia verrattuna esimerkiksi innovaatioiden diffuusioon kuluttajamarkkinoilla.

Löysimme useita innovatiivisten julkisten hankintojen kautta syntyvien uusien ratkaisujen skaalautumista edistäviä ja hidastavia tekijöitä. Ne liittyvät esimerkiksi osaamisen siirtämiseen ja kehittämiseen, IPR-oikeuksiin, yksintekemisen toimintakulttuuriin, yhteistyöhön ja verkostoihin ja yhteisten tarpeiden tunnistamiseen sekä paikallisiin ja organisatorisiin erityispiirteisiin.

Esimerkiksi yksintekemisen kulttuurin ja halun kehittää itse koettiin hidastavan ratkaisujen horisontaalista skaalautumista julkisella sektorilla. Vastaavasti yhteistyön ja verkostojen koettiin edesauttavan ratkaisujen leviämistä organisaatioiden välillä. Osaamisen ja tiedon siirtäminen hankkeiden ja organisaatioiden välillä on keskeistä uusien ratkaisujen leviämisessä julkisella sektorilla. Aiemmista hankkeista kertyneet opit on pystyttävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti hankittaessa vastaavan kaltaista ratkaisua toisessa organisaatiossa. Tehokas tiedonjakaminen säästää julkisen sektorin resursseja.

Positiivisia liiketoiminnan kasvuun ja tuotekehitykseen liittyviä yritysvaikutuksia syntyy paitsi ratkaisujen levitessä julkisella sektorilla, myös ratkaisujen levitessä yksityiselle kotimaiselle ja kansainväliselle markkinalle. Vientimarkkinan kasvu tuottaa parhaimmillaan taloudellisia yhteiskunnallisen tason hyötyjä.

Julkisiin hankintoihin liittyvien uusien ratkaisujen ympärille kehittyvä kasvu kotimaassa ja ratkaisujen leviäminen julkisella sektorilla on kuitenkin erityisen tärkeää laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta erityisesti silloin kun uudella ratkaisulla voidaan ratkaista taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä haasteita yhteiskunnassa.

Lue aiheesta lisää täältä: